در پی ابلاغ شماره 85524/1 مورخ 17-07-95 معاون محترم وزیر و نماینده تام الاختیار  وزارت راه و شهرسازی در پروژه آزاد راه تهران شمال، کمیسیون تحویل موقت پروژه قطعه 23 - منطقه 4 آزاد راه تهران شمال تشکیل گردید. اعضای کمیسیون شامل نمایندگان شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل و نقل کشور، شرکت آزاد راه تهران شمال، شرکت آباد گران مارگون، شرکت دی، شرکت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، مهندسین مشاور پارس، مهندسین مشاور هرازراه در مورخه های 27 و 28 مهرماه و 11 آبان ماه سال 1395 تشکیل جلسه دادند و مقدمات تحویل موقت را بررسی و تعیین نمودند.