در راستای یکپارچه سازی و بالابردن کیفیت اجرای پروژه های شرکت دی، اعضای هیئت مدیره در جلسه ای تصمیم به ایجاد یک  بخش نظامند در کنترل و بهره وری کیفیت عملیات بتن ریزی در سطح پروژه های شرکت گرفتند. با توجه به اینکه کیفیت مصالح سنگی و بتن های تولید و اجرا شده در پروژه های شرکت یکی از شاخصه های مهم کیفیت می باشد و بدین منظور از یک مشاور عالی رتبه و دارای تخصص در این زمینه استفاده و کلیه موارد از مشخص کردن دانه بندی، طرح اختلاط،نمونه گیری و آزمایشات مربوطه و مستند سازی و دفاع از نتایج ساخت و اجرای بتن بهره گیری لازم بعمل خواهد آمد.