دشت نکا منطقه ای به وسعت بالغ بر 240.000 هکتار می باشد که به 5 ناحیه عمرانی تقسیم بندی گردیده است. شرکت دی با اعلام پیشنهاد مبلغ 595 میلیارد ریالی بعنوان برنده مناقصه در نواحی عمرانی (I-IV-V) و 2 الف شناخته شد که در مورخ 24-07-95 تحویل زمین اولیه پروژه با حضور نمایندگان شرکت آب منطقه ای مازندران و شرکت مهندسی منابع آب و خاک و شرکت دی صورت پذیرفت.