پروژه مرکز تفریحی خانوادگی شهر صنعاء (کشور یمن)

عملیات اجرایی این ساختمان 7 طبقه در مجاورت ساختمـان موجود مرکـز تجاری یمن بوده و مساحت کل آن بالغ بر 9600 مترمربع شامـل پارکینگ، منابع ذخیره آب، رستوران، محل بازی های کامپیوتری، سالن های ورزشی و سالن جشن ها می باشد که توسط شرکت دی اجرا گـردید.

 

مشخصات کلی طرح

  • شروع پیمـان: اردیبهشت1383

مدت قـرارداد : 14ماه