آماده سـازی اراضی مسکونی چـابهار

آماده سازی اراضی مسکونی چابهار متعلق به منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار شامل عملیات اساس و زیراساس، آسفالت خیابان ها، همچنین اجرای جداول بتنی جوی ها و زهکشی مربوطه و اجرای شبکه دفع آب های سطحی منطقه می باشد.

 

مشخصات کلی طرح

  • تاريخ شروع پروژه : خرداد مـاه 1385

  • مدت اجرای پروژه : 12 مـاه