پروژه دهکده ساحلی خلیج فارس    

پروژه دهکده ساحلی خلیج فارس با الگوی شهر ایرانی و بر پایه استانداردهای یک شهر سالم و منطبق با شرایط اقلیمی خاص جزیره کیش در زمینی به مساحت تقریبی 21/5 هکتار در ساحل جنوب شرقی جزیره کیش و مشتمل بر واحدهای ویلایی تکی و دوبلکس، ساختمـان های بلند مرتبه، مراکز تجاری، خدماتی و تفریحی می باشد.

با توجه به وسعت و حجم ریالی پروژه که بالغ بر 1500 میلیارد ریال می باشد و جهت تسریع در مراحل اجرای طرح، کل طرح به پنج فاز مستقل تقسیم بندی شده است:

  • الف: ناحیه اول (زون یک) در زمینی به مساحت 55510 مترمربع مشتمل بر 85 واحد ویلایی در 4 بلوک 2 الی 3 طبقه، 54 واحد آپارتمانی در 12 بلوک 9~7 طبقه و یک مرکز خدماتی.

  • ب: ناحیه دوم (زون دو) در زمینی مساحت 48654 مترمربع مشتمل بر 123 واحد آپارتمانی در 8 بلوک 13~10 طبقه و 4 واحد خدماتی.

  • ج: ناحیه دوم (زون سه) در زمینی مساحت 22298 مترمربع مشتمل بر 6 بلوک 4~1 طبقه خدماتی.

  • د: ناحیه چهارم (زون چهار) در زمینی به مساحت 35231 مترمربع مشتمل بر 134 واحد آپارتمانی در 11 بلوک 14~8 طبقه.

  • ه: ناحیه پنجم (زون پنج) در زمینی به مساحت 53304 مترمربع مشتمل بر 85 واحد ویلایی در 3 بلوک 2 الی 3 طبقه و 67 واحد آپارتمانی در 10 بلوک 12~8 طبقه.

مشخصات کلی طرح

        شروع پیمـان زون 1: خرداد ماه سال 1382

        شروع پیمـان زون 2: آبان ماه سال 1386