برج های مهستان کیش    

عملیات اجرایی تهیه مصالح و اجرای فونداسیون ها ،اسکلت فلزی، سقفها و دیوارهای برشی  بلوک‌هایA  و B  برجهای مسکونی مهستان در جزیره کیش طی 4 قرارداد جداگانه موضوع این پروژه می‌باشد. همچنین پروژه دارای فازهای توسعه‌ای است که به صورت تدریجی اجرا خواهد شد.