آماده‌سازی سایت و ساخت جاده ها در طرح آمونیاک و اوره پتروشیمی لردگان

آمـاده‌سازی سایت شامل خاکبرداری، خاکریزی، تهیه و حمل مصالح زیراساس، اساس و آسفالت، تسطیح، آبپـاشی و کوبیدن لایه‌های خاکی و روسازی و جاده‌های مجتمع آمونیاک و اوره لردگان با کارفرمایی شرکت صنایع پتروشیمی لردگان و پیمـانکاری شرکت دی در تاریخ 30/4/1387 منعقد شد محل اجرای پروژه در استان چهـارمحال و بختیاری، سایت پتروشیمی لردگان جنب روسـتای سندگان، 50 کیلومتری شهر لردگان واقع شده است.

 

مشخصات کلی طرح

  • شروع پیمـان: مرداد1387

  • مدت اجرای پروژه: 5 مـاه