کارخانه سیمـان گیلان سبز

پروژه احداث ساختمـان های بخش دوم کارخانه سیمان 3.400 تنی گیلان سبز در سال 1384 توسط شرکت سیمـان تهران به شرکت دی واگذار گردید. پروژه مشتمل بر سیلوهای سیمـان، سیلوهای کلینکر سیلوهای بای پس، آسیاب های سیمـان، سیکلون هـا، بارگیرخانه، هاپر و بک هاوس، تأسیسات زیربنایی و محوطه سـازی می باشد. ویژگی خاص پروژه، اجرای ابنیه سنگین با استفاده از قالب لغزنده به منظور پیوستگی و ارتقاء کیفی همراه با کاهش زمان اجرا می باشـد.

 

مشخصات  کلی طرح :

  • شروع پیمـان: تیر 1384

  • مدت پیمـان: 30ماه