کارخانه سیمـان هگمتان

حجم وسیع پروژه های عمرانی در سراسر کشور و نیز نیازهایی که کشورهای منطقه در آینده نزدیک به سازندگی دارند اهمیت احداث و توسعه کارخانه های سیمـان در کشور را مشخص می سازند. اجرای ساختمـان های بخش دوم طرح توسعـه کارخانه سیمان هگمتان در سال 1383 به شرکت دی واگذار، انجام و به بهره برداری رسـانیده شد.

مشخصات کلی طرح    

  • شروع: فروردین 1383

  • مدت پیمـان: 19 ماه

 

  • عملیات خاکی شامل: خاکبرداری و خاکریزی:  300.000 مترمکعب.

  • عملیات آرماتوربندی: 4.124.000 کیلوگرم.

  • عملیات بتن ریزی 50.000 مترمکعب.

  • قالب بندی با قالب لغزنده: 25.000 مترمربع.