ایستگاه های راه آهن بافق ـ بندرعباس

پروژه راه آهن بافق ـ بندرعباس به منظور ارتباط به مشهد و از آن جا به کشورهای آسیای میانه و ایجاد ارتباط بین این مناطق با آب های گرم خلیج فارس می باشد. شرکت دی با مشارکت در این پروژه عظیم، ساخت 4 ایستگاه اصلی شاهم آباد، احمد آباد، ملک آباد و خاتون آباد به مساحت تقریبی 16.500 مترمربع را به پایان رسانید.