عملیات اجرایی زیرسازی راه آهن آپرین-محمدیه قم

عملیات اجرای پروژه زیرسازی راه آهن آپرین-محمدیه قم در سال 1375 توسط شرکت دی اجرا و تکمیل گردیده است.