احداث تقاطعات غیرهمسطح کرج

پروژه طراحی و احداث تقاطعات غیرهم‌سطح در تقاطع بلوار جمهوری اسلامی با خیابان مطـهری و بلوار ملاصدرا یکی دیگر از طرح های پل سازی شرکت دی است که این پل ها از بزرگ ترین پل هـای شهرستان کرج می باشند. احداث این تقاطع هـا دو چراغ راهنمـایی را از مسیر شمـالی و جنوبی بلوار جمهوری در تقاطع های خیابان مطهری و ملاصدرا حذف می کند و تأثیربه سزایی در بحث ترافیک این محدوده هـا خواهند داشت.

اهداف:

 • روان سازی ترافیك                                            

 • تسریع در رفت و آمد شهروندان

 • گسترش شبكه ارتبـاطی وشریانی شهركرج 

مشخصات کلی طرح

 • کارفـرما: شهرداری شهرستان کـرج

 • مدیریت طرح: شرکت مهندسین مشـاور سازیان

 • مشاور همکار پیمـانکار: شرکت مهندسین مشاور هراز راه

 • شروع پیمـان: اردیبهشت مـاه سال 1389

 • مدت پیمـان: 24 ماه

 

 • خاکبرداری و خاکریزی: 901.000 متر مکعب.

 • عملیات آرماتوربندی: 3.655.000 کیلوگرم.

 • بتن ریزی: 32.000 مترمکعب.