تقاطع غیرهمسطح بزرگراه حکیم ـ بزرگراه باکری

در راستای توسعه تأسیسات زیربنایی شهر تهران عملیات اجرایی پل روگذر تقاطع بزرگراه حکیم ـ بزرگراه باکری با رمپ و لوپ های مربوطه در تابستان سال 1385 توسط شرکت دی آغاز و در ابتدای سال 1388 به بهره برداری رسید. با احداث این پل ترافیک بزرگراه حکیم در تقاطع بزرگراه باکری به حداقل خود رسید. این پل دارای کوله، فونداسیون و دیوارهای جانبی بتنی بوده و اسکلت آن فلزی می باشد. 

مشخصات کلی طرح:                      

  • شروع پیمان : مرداد ماه سال 1385

  • مدت پیمـان : 20 ماه

 

  • عملیات خاکی: 80.000 مترمکعب

  • قالب بندی: 40.000مترمربع

  • آرماتوربندی: 800.000 کیلوگرم

  • بتن ریزی: 20.000 مترمکعب

  • سازه فلزی: 500.000 کیلوگرم

  • آسفالت: 70.000 مترمکعب