تقاطعات غیر همسطح سرداران، مطهری و شهیدرجایی قزوین

پروژه های احداث تقاطعات غیرهمسطح  فاز 1 و 2 مطهری، سرداران و طرح و ساخت تقاطع غیرهمسطح کوثر در سال 1390 به شرکت دی واگذار گردید. طرح و اجرای تقاطع غیرهمسطح کوثر و نیز تقاطع غیرهمسطح سرداران که شامل یک دستگاه پل و زیرگذر بتنی بوده و همچنین تقاطع غیرهمسطح مطهری که شامل پل و زیرگذر بتنی جهت اتصال بلوار مطهری به بلوار دانشگاه می باشد، باعث کاهش ترافیک در نقاط پرتردد شهری شده در دستور کار قرار گرفت؛ و اجرای پروژه های فوق در زیبا سازی سیمـا و منظر شهر قزوین تأثیر بسزایی داراست.

مشخصات فنی و کلی طرح:                            

  • کارفـرما: شهرداری قزوین

  • مشاور کارفـرما: شرکت مهندسین مشاور ایجاد

  • مشاور پیمـانکار در تقاطع شهیدرجایی: شرکت مهندسین مشاور هگزا

 

  • خاکبرداری: 94.000 مترمکعب  

  • خاکریزی: 98.000مترمکعب     

  • قالب بندی: 53.000 مترمربع    

  • بتن ریزی: 31.000 مترمکعب    

  • آرماتوربندی: 2.832.000 کیلوگرم

  • کارهای فولادی سبک: 276.500 کیلوگرم

  • کارهای فولادی سنگین: 86.000 کیلوگرم