پروژه توسعه فرودگاه نواب شاه ـ پاکستان

با توجه به توانمندی و امکانات موجود در شرکت از یک طرف و احساس نیاز به کسب تجربه جدید و اعتبار بین المللی از طرف دیگر، شرکت دی عهده دار عملیات اجرایی فرودگاه نوابشـاه (جایگزین فـرودگاه کراچی) در کشـور پاکستان گردید. 

مشخصات پروژه:  

  • بتن ریزی مسلح 30 سانتی متری RUNWAY بطول 3.400 و عرض 45 متر.

  • بتن غیرمسلح دامبل ها به مقدار  49.171 مترمکعب.

  • عملیات خاکی OVERRUN.

  • اجرای آسفالت OVERRUN به مقدار 1.500 تن.

  • بتن ریزی غیرمسلح TAXIWAY و APRON جدید به مقدار 10.655 مترمکعب.

  • عملیات خاکی شانه های TAXIWAY , RUNWAY و APRON.

  • عملیات آسفالت شانه های TAXIWAY , RUNWAY و APRON.