رتبه بندیهای شرکت:

 

*- رشته آب: پایه ۱        *- رشته تاسیسات و تجهیزات : پایه ۱           *-  رشته راه و ترابری: پایه ۱   

*-رشته ساختمان و ابنیه: پایه ۱                                                      *- رشته صنعت و معدن: پایه 5

 

*: تاریخ انقضاء 1404/04/04