موضوع فعاليت شركت دی طبق اساسنامه

 • انجام مطالعات فني و اقتصادي مربوط به طرحهاي عمراني و ساختماني.
 • انجام تحقيقات به منظور ترويج و استفاده بهينه از مواد و مصالح ساختماني.
 • انجام عمليات پيمانكاري مربوط به ساخت و ساز، فرودگاه، ساختمان، تاسيسات و بنادر و اسكله.
 • سرمايه‌گذاري در امر فعاليتهاي عمراني، ساختماني، صنعتي، كشاورزي و توليدي.
 • صادرات و واردات انواع كالا، مصالح ساختماني، صنعتي، كشاورزي و توليدي.
 • مشاركت در ساير شركتها از طريق تامين با تعهد سرمايه قسمتي از سهام آنها.
 • استفاده از تسهيلات بانكها و ساير مؤسسات پولي و اعتباري در قالب عقود اسلامي.
 • انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي داخل يا خارج از كشور.
 • اعطاي نمايندگي به شركتهاي داخلي وخارجي در امور مجاز بازرگاني و موضع فعاليت شركت.
 • حضور در نمايشگاههاي داخل و خارج از كشور.
 • صدور خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور.
 • خريد و فروش زمين و ساختمان.
 • انجام هرگونه معاملات تجاري مجاز.
 • انجام ساير اموري كه با موضوعات فوق مرتبط باشد.